Онлайн система за поръчки на Ксела
Завод София 02 819 33 43

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в онлайн системата за поръчки на Ксела, достъпна чрез домейна https://orders.ytong.bg/tools („Уебсайтът“), създаден и управляван от Ксела България!

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Тези Общи условия регулират отношенията между „Ксела България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1870, район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“ № 1, представлявано заедно от двама от Управителите – Драган Лазич, Борислав Дивизиев, Емир Кадрич и Милован Раткович, наричано по-долу за краткост „Ксела“, „Ксела България“ или „Дружеството“, и неговите крайни клиенти – физически лица, извършващи поръчки за задоволяване на лични нужди и не с цел последваща търговия или професионална дейност, наричани по-долу за краткост „Потребители“.

(2) Общите условия регулират и отношенията на Ксела с лицата, извършващи поръчки с търговска и/или професионална цел, които не са Потребители, наричани по-долу за краткост „Клиенти“.

(3) Тези Общи условия не намират приложение в отношенията между „Ксела България“ ЕООД и дистрибутори. Дистрибутори са всички лица, с които „Ксела България“ ЕООД е сключило индивидуални договори за покупко-продажба на стоки с цел тяхната последваща препродажба и които извършват поръчки чрез домейна  https://orders.ytong.bg/distributors.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. (1) Уебсайтът поддържа електронен магазин за покупко-продажба на строителни инструменти и лепила на следните марки:

а) YTONG;

б) Multipor;

в) Silka,

наричани заедно по-долу „Продукти“.

(2) Продуктите могат да се предлагат по единично или заедно с други продукти.

(3) Чрез Уебсайта Потребителите и Клиентите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Уебсайта Продукти, включително следното:

1. Да намерят контакти (телефонен номер) във връзка с вече сключени посредством Уебсайта договори за покупко-продажба, както и за доставка на Продуктите;

2. Да получават информация за нови Продукти, предлагани на Уебсайта;

3. Да преглеждат Продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за Потребителите от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите.

(4) Общите условия на Ксела България са задължителни за Потребителите и Клиентите и тяхното приемане е условие за сключването на договори за покупко-продажба на Продукти, съответно същите съставляват неизменна част от всеки такъв договор. Потвърждението се извършва чрез поставяне на отметка след клаузата „Прочетох и съм съгласен/съгласна с Общите условия“, преди сключването на всеки договор.

(5) Потребителите, Клиентите и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор, както и във връзка с използването на Уебсайта, могат да бъдат извършвани по електронен път чрез посочения най-долу в този документ email адрес за контакт с Дружеството или чрез актуалния телефонен номер на Дружеството, достъпен на Уебсайта.

(6) С приемането на тези Общи условия Потребителят заявява и декларира, че е пълнолетно лице, съгласно действащото българско законодателство. В случай че Потребителят е лице, навършило 14 (четиринадесет) години, но ненавършило 18 (осемнадесет) години, същият следва да получи съгласие за сключването на договора с Ксела България от своя родител/настойник.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА ПОРЪЧКИ.  ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ.

Чл. 3. (1) За да използват онлайн системата за поръчки на Ксела, Потребителите и Клиентите могат да изберат една от следните опции:

1. да създадат и регистрират потребителски профил („Профил“) посредством регистрационната форма, достъпна на адрес https://orders.ytong.bg/register?type=client; или

2. да направят поръчка от Уебсайта, без да създават Профил.

(2) В случай че Потребителите или Клиентите желаят да създадат Профил, те следва да попълнят регистрационната форма достъпна на адреса, посочен в ал. 1, т. 1 по-горе, като предоставят следните данни:

1. За регистрация като частни клиенти – физически лица:

Три имена, населено място, адрес в населеното място, пощенски код, телефонен номер, email адрес. Необходимо е да бъде създадена и собствена уникална парола.

2. За регистрация като бизнес клиенти – юридически лица (дружества):

Търговска фирма (наименование), единен идентификационен код (ЕИК), населено място (седалище), адрес в населеното място (адрес на управление/кореспонденция или доставка), пощенски код, материално-отговорно лице (по желание), лице за контакти, телефонен номер, email адрес. Необходимо е да бъде създадена и собствена уникална парола.

(3) Потребителите и Клиентите могат да поръчат Продукти, предлагани на Уебсайта и без регистрация, като натиснат бутона „Поръчай без регистрация“, достъпен на Уебсайта. В този случай, Потребителите и Клиентите следва, при потвърждение на поръчката на избраните от тях Продукти, да предоставят следните данни:

Три имена, телефонен номер, email адрес и адрес за доставка.

(4) В случай че желаят получаването на фактура, Потребителите и Клиентите попълват форма със заглавие „Данни за фактура“, достъпна при приключване на поръчката, в която посочват следните данни:

Търговска фирма (наименование), единен идентификационен код (ЕИК), материално-отговорно лице, населено място (седалище), адрес в населеното място (адрес на управление).

Чл. 4. (1) При извършване на поръчка без регистрация, Потребителите или Клиентите следва да попълнят формата със заглавие „Данни за доставка“, съдържащи данни за доставки, при която могат да изберат една от следните две опции:

1. Доставка до адрес.

В този случай, Потребителите или Клиентите следва да попълнят най-малко следните данни:

Населено място (град/село), улица в населеното място.

2. Доставка до офис на Спиди.

В този случай, Потребителите или Клиентите следва да попълнят най-малко следните данни:

Населено място (град/село), офис за доставка.

(2) Доставката на поръчките на Потребителите и Клиентите, избрали опцията по ал. 1, т. 2 по-горе, се извършва от „Спиди“ АД, с ЕИК 131371780, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1138, район „Младост, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5, като цените за доставка се определят съобразно тарифа, утвърдена от „Спиди“ АД.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА

Чл. 5. (1) Цените на всички Продукти, предлагани на Уебсайта са крайни, обявени са в български лева и включват ДДС.

(2) Ксела България има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите и Клиентите. Променените цени се обявяват на Уебсайта и имат сила занапред.

(3) След завършване на поръчката, Ксела България изпраща потвърждение за закупените Продукти на посочения от Потребителите или Клиентите email адрес. Потвърждението съдържа информация за закупените Продукти.

(4) Плащането на поръчката, извършена на Уебсайта, става единствено с наложен платеж при получаване на Продуктите, посредством услугите на „Спиди“ АД.

Чл. 6. (1) Всички поръчки, направени на Уебсайта чрез неговия домейн - https://orders.ytong.bg/tools, се обработват и фактурират от „Ксела България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1870, район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“ № 1 в рамките на 5 (пет) работни дни след постъпване на плащането към „Ксела България“ ЕООД. Фактурите се изпращат на Потребителите или Клиентите по предоставения от тях email адрес.

(2) При необходимост от възстановяване на суми, заплатени от Потребителите или Клиентите, съответната сума се възстановява по тяхна сметка, предоставена изрично за целите на възстановяването на заплатената сума, в сроковете описани в тези Общи условия.

Чл. 7. (1) Срокът за доставка на куриерската пратка до посочения от Потребителите или Клиентите адрес е от 1 (един) до 3 (три) работни дни, освен ако извънредни обстоятелства налагат срокът на доставка да бъде удължен, като в този случай Дружеството уведомява изрично Потребителите и Клиентите посредством предоставените от тях – телефонен номер или email адрес.

(2) Дружеството уведомява изрично Потребителите и Клиентите за Продукти, чиято наличност е изчерпана или при възникнали затруднения с тяхната доставка, като предлага срок и възможности за изпълнението на поръчката и нейната доставка.

(3) Ксела България осигурява доставка само за територията на Република България.

(4) Продукти, закупени от Ксела България няма да бъдат експортирани (изнасяни), реекспортирани, или предавани към държави, физически лица, дружества, организации или други образувания, към които такъв експорт е забранен или ограничен от действащото законодателство. Например, икономически санкции или ембарго, наложено от Европейския съюз, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Организацията на обединените нации, Съединените Американски Щати и по-специално Държавния департамент на САЩ, Министерството на финансите на САЩ и Министерството на търговията на САЩ и/или други правителствени организации (като например ембарго, наложено по отношение на определени държави или икономически санкции, наложени по отношение на определени физически или юридически лица за тероризъм или изпиране на пари) могат да забраняват износа на Продукти до други държави и/или предоставяни на определени физически или юридически лица, организации или други правни образувания.

 

V. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8. (1) Потребителите имат право на отказ от договора без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплащат каквито и да е допълнителни разходи. Потребителите могат да реализират това свое право в 14-дневен срок от приемане на Продуктите.

(2) Отказът се упражнява чрез изпращане на email на електронната поща, обаждане по телефона или чрез друго недвусмислено изявление, с което се посочва номерът на поръчката, генериран на Уебсайта и изпратен на email адреса на Потребителите, името на Потребителя, телефон за връзка, IBAN за възстановяване на заплатената сума, титуляр на банковата сметка и наименованието на Продукта, от който Потребителят се отказва, освен ако Потребителят е извършил плащане по първоначалната поръчка с метод на плащане „наложен платеж“, в който случай той може да получи обратно дължимата сума с пощенски паричен превод в посочен от него клон на „Спиди“ АД.

(3) Възстановяването на заплатената сума при упражняване на правото на отказ се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора от страна на Потребителя.

(4) В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 8, ал. 1, Ксела България няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Продуктите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от избрания от Ксела България доставчик - „Спиди“ АД.

(5) Потребителят заплаща също само преките разходи за връщането на Продуктите (съгласно ал. 1 от чл. 55 на Закона за защита на потребителите) с изключение на случаите, когато Ксела България се е съгласило да ги заплати, или ако Ксела България не е уведомило Потребителя, че разходите за връщане на Продуктите се заплащат от последния.

(6) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на Продуктите, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 9. (1) Всеки Продукт, закупен посредством Уебсайта, се ползва от законоустановения 2-годишен гаранционен срок.

(2) В случай че Продуктът не съответства на обявеното съдържание на Уебсайта и разпоредбите на тези Общи условия, Потребителят има право да предяви рекламация в срок от 2 (две) години от предоставянето на Продукта.

(3) Рекламацията може да се подаде писмено или устно на адреса на Ксела България - гр. София, п.к. 1870, район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“ № 1, на телефон 02 819 33 43 или писмено на email адрес – orders.sofia@xella.com.

(4) При предявяване на рекламация, Потребителят може да претендира:

а) привеждане на Продукта в съответствие с обявеното на Уебсайта съдържание по отношение на съответния Продукт и разпоредбите на тези Общи условия, или

б) намаляване на цената, или

в) разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

(5) При предявяване на рекламация, Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Ксела България.

(6) При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. фактура или касов бон;

2. снимки, протоколи, актове и други материали или доказателства, установяващи несъответствието на Продукта с договореното, както и документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Ксела България е длъжна да приеме рекламацията, ако тя е предявена в срока по ал. 2.

(8) Ксела България поддържа регистър на предявените пред нея и пред упълномощените от нея лица рекламации.

(9) При предявяване на рекламация същата задължително се описва в регистъра, като на Потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на Продукта и подпис на лицето, приело рекламацията.

(10) Когато Ксела България удовлетвори рекламацията, тя издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя. В случай че не намери основание за удовлетворяване на рекламацията, Ксела България изпраща писмен отговор на Потребителя.

(11) Предявяването на рекламация пред Ксела България не е пречка за предявяване на иск от Потребителя пред компетентния съд в Република България.

(12) Предполага се, че всяко несъответствие на Продуктите, което се появи до 1 (една) година след доставянето им, е съществувало към деня доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако това предположение е несъвместимо с естеството на Продуктите или с естеството на несъответствието.

(13) Гаранцията при продажба на Продукти не покрива случаите на естествено овехтяване, изхабяване, счупване, изцапване и разкъсване и други случаи на невъзможност за използване на Продуктите поради тяхната обичайна употреба. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. (1) Всички Потребители и Клиенти носят пълна отговорност за своите действия при използване на Уебсайта.

(2) Потребителите и Клиентите нямат право да пренасят съдържанието на Уебсайта в други мрежи (обменни борси, социални мрежи и др.), както и да го разпространяват в интернет платформи като разпечатани копия или по друг подобен начин.

(3) Неспазването на описаните в този член задължения може да доведе до ограничаване на достъпа на Потребителите и Клиентите до Уебсайта, както и до възникване на задължение за обезщетяване на Ксела България за всички нанесени вреди.

Чл. 11. (1) Авторски права и сродни права на Ксела България и на трети лица, до които Потребителите и Клиентите имат достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени съобразно разпоредбите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

(2) Нерегламентираното използване и поместване на Продукти, произведения и материали, защитени с правата по ал. 1 на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от Ксела България, представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Подобно незаконосъобразно използване на Продукти, произведения и материали, защитени с правата по ал. 1, може да бъде свързано и ангажирането на отговорността на нарушителя по законоустановения ред. В случай че нарушението представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България, Ксела си запазва правото да сигнализира компетентните органи.

Чл. 12. (1) Политика на Ксела България е да предоставя точна и пълна информация за Продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън контрола на Ксела България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известен период от време. Поради това Ксела България не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, съответно предоставяната чрез Уебсайта информация ще бъде безгрешна и точна по всяко време.

Чл. 13. (1) Ксела България си запазва право да изпраща на Потребителите и Клиентите на Уебсайта съобщения, свързани с промени в условията и начините за използване на Продуктите, предлагани чрез Уебсайта.

(2) Ксела България може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги за Потребителите и Клиентите, промоции, безплатни информационни електронни бюлетини, актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги, томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, както и поздравления, единствено в случай че Потребителите или Клиентите са предоставили изричното си предварително съгласие на Ксела България в тази връзка.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1) Ксела България полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите Потребители и Клиенти, при стриктно спазване разпоредбите на действащия Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД), както и на утвърдената от Ксела България Политика за поверителност от 01.01.2023г., която е достъпна на следната интернет-страница: https://www.xella.bg/bg_BG/BG_privacy-policy_new .

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на тези Общи условия, Ксела България може да използва личните данни на Потребителите и Клиентите единствено и само за целите на изпълнение на своите договорни задължения, включително с оглед осъществяване на техническо съдействие при използване на Уебсайта от Потребителите и Клиентите.

(3) Ксела България има право да използва предоставените от страна на Потребителите и Клиентите лични данни за целите на извършването на директен маркетинг (т.е. предлагане на стоки и/или услуги, както и за изпращане на други рекламни и търговски съобщения) единствено при изрично получено съгласие за това.

(4) Всеки Потребител на Уебсайта има право да упражни своите права, произтичащи от ОРЗД по реда, предвиден в Политиката за поверителност на Ксела България (достъпна тук).

(5) Всеки Потребител може да преустанови изпращането на материали, свързани с директния маркетинг към него чрез изпращане на писмо в свободен текст на email адрес: dataprotection.bg@xella.com, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност на Ксела България (достъпна тук).

Чл. 15. Този Уебсайт може да събира данни и от т.нар. „бисквитки“. За повече информация относно това какво представляват „бисквитките“, за какво служат и какви видове данни Ксела България може да събере за Потребителите си посредством тях, можете да се запознаете с Политиката за „бисквитки“ на Ксела България.

 

VIII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България.

Чл. 17. При разногласия и възникнал спор, Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Ксела България публикува своите актуални Общи условия, цените и начините на плащане на своя Уебсайт - https://orders.ytong.bg/tools и ги предоставя безплатно на Потребителите и Клиентите.

Чл. 19. (1) Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Ксела България, като в този случай Потребителите и Клиентите ще бъдат уведомени за промяната не по-късно от 7 (седем) дни преди приемането на актуализираните Общи условия.

(2) Във всеки един случай на промяна на Общите условия, Ксела България ще информира за това Потребителите и Клиентите чрез публикуване на промените на Уебсайта https://orders.ytong.bg/tools, както и ще уведомява Потребителите и Клиентите на посочените от тях email адреси. В този смисъл, Потребителите и Клиентите имат задължение да следят за евентуални промени на тези Общи условия.

(3) Потребител, който не е съгласен с изменените Общи условия, има право да се откаже от договора с Ксела България, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

(4) Потребителите могат да упражнят правото си по ал. 3, като изпратят до Ксела България писмено уведомление по email адреса, достъпен най-долу в този документ в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал. 2. Това правило не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или законово изменение.

(5) Измененията в Общите условия обвързват Потребителите по договора, когато те са уведомени за тях при условията на ал. 2 и не са упражнили правото си по ал. 3 и 4.

Тези Общи условия са в сила от: 01.09.2023 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Ксела България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите и Клиентите. Ксела България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

„Ксела България“ ООД

гр. София п.к. 1870

район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“ № 1

тел: 02 819 33 43

имейл: dataprotection.bg@xella.com

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg  

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: 1592 гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

факс: (02) 915 35 25

имейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg