Онлайн система за поръчки на Ксела
Завод София 02 819 33 43

Условия за ползване

1. Приложно поле

 

1.1. Всякакво ползване на уебсайтовете, предлагани от Ксела Интернешънъл ГмбХ (Xella International GmbH) и/или други свързани с него дружества (тук наричани „Ксела”) (тук наричани „уебсайт на Ксела”), е допустимо само въз основа на настоящите условия. Тези общи условия може да бъдат допълвани, изменяни или заменяни в отделни случаи с или от други условия, например такива за закупуване на продукти и/или услуги. След като даден потребител влезе в системата или – в случай, че не се изисква отделно влизане – се обади на съответния уебсайт на Ксела, той потвърждава валидността на настоящите условия за ползване в последното им издание.

 

1.2. Ако при ползването на уебсайта на Ксела потребителят действа от името на дадено дружество, например при извършване на дейност на търговец или самонаето лице, или на публичен орган, се прилага член 312e, алинея 1 S. 1, точки 1 – 3 от Гражданския кодекс на Германия.

 

1.3. В случай на уеб оферти, предназначени за дадено дружество или публичен орган, въпросното дружество или публичен орган се представлява от потребителя, който е отговорен за действията и осведомеността си.

 

2. Услуги

 

2.1. Ксела предоставя определена информация и софтуер, ако е приложимо, в допълнение към документацията, за обаждане по телефона или изтегляне от уебсайта на Ксела.

 

2.2. Ксела си запазва всички права да преустанови предоставянето на уебсайта на Ксела изцяло или отчасти. Поради характерните особености на Интернет и компютърните системи Ксела не може да поеме каквато и да било отговорност за непрекъснатата наличност на уебсайта на Ксела.

 

3. Регистрация, парола

 

3.1. Някои страници на уебсайта на Ксела може да са защитени с парола. Достъпът до такива страници е на разположение само на регистрирани потребители в името на сигурността при извършването на дейността. Потребителите нямат правото да изискват регистрация от страна на Ксела. В частност Ксела си запазва правото да въвежда регистрация за уебсайтове, които преди това са били достъпни свободно. Ксела има правото във всеки един момент да отмени разрешението за достъп като блокира данните за достъп, без да е длъжно да посочва причини за това, в частност ако потребителят:

 

·        представи погрешни данни за регистрация;  

 

·        наруши настоящите условия или прояви небрежност при ползването на своите данни за достъп;   

 

·        наруши приложимите закони за достъп или ползване на уебсайта на Ксела; или

 

·        не използва уебсайта на Ксела по-дълго време.

 

3.2. Ако се изисква регистрация, потребителите се задължават да предоставят верни данни, когато се регистрират и незабавно да съобщават на Ксела всякакви последващи промени (ако се предоставят онлайн). Потребителите се задължават да гарантират получаването на електронните писма, изпратени на посочената електронна поща.

 

3.3. След приключване на регистрацията, потребителят получава потребителско име и парола (тук наричани „потребителски данни”). При първия достъп потребителят се задължава да промени определената му парола с парола, която е известна само на него. Потребителските данни позволяват на потребителя да разглежда, променя собствените си данни или – ако е приложимо – да анулира или допълва всякакви съгласия, давани за обработка на данните.

 

3.4. Потребителите се задължават да гарантират, че техните потребителски данни няма да бъдат разгласявани на други лица и са отговорни за поръчки или други действия, извършени в комбинация с техните потребителски данни. След всяко ползване трябва да се излиза от зоната, защитена с парола. Ако потребителят узнае, че дадено трето лице използва неговите данни без разрешение, той се задължава незабавно да уведоми Ксела в писмена форма, ако е приложимо, предварително по електронна поща.

 

3.5. След получаване на уведомление по точка 3.4 Ксела блокира достъпа до защитената с парола зона за тези потребителски данни. Блокирането може да бъде отменено само, след като Ксела получи отделно искане от потребителя или след нова регистрация.

 

3.6. Потребителят може да поиска анулиране на регистрацията във всеки един момент в писмена форма, ако такова анулиране не засяга текуща манипулация или сделки. В такива случаи Ксела изтрива всички потребителски данни или други лични данни, свързани с потребителя, доколкото същите вече не се изискват.

 

4. Права на ползване на информация, софтуер и документация

 

4.1. Ползването на информационен софтуер и документация, предоставени в уебсайта на Ксела, се подчинява на настоящите условия или – в случай на актуализиране на информацията, софтуера или документацията – на приложимите лицензионни условия, договорени предварително с Ксела. Предимство пред настоящите условия имат специално предвидените лицензионни условия, например за изтегляне на софтуер.

 

4.2. Ксела предоставя на потребителя неексклузивно и непрехвърляемо право да ползва информацията, софтуера и документацията, предоставени в уебсайта на Ксела съгласно договореното или – ако няма договорка – съгласно целта, определена от Ксела при предоставянето или предаването.

 

4.3. Софтуерът се предоставя безплатно в машинна форма (machine readable form). Ксела не носи отговорност за предоставяне на сорс кода. Изключения за сорс кодове за софтуер с отворен сорс код, чийто лицензионни условия имат предимство пред настоящите условия при разпространението на софтуер с отворен сорс код и които изискват предоставяне на сорс кода. В такъв случай Ксела предоставя сорс кода срещу възстановяване на собствените му разходи.

 

4.4. Информацията, софтуерът и документацията не могат да бъдат продавани, отдавани под наем, наемани или предоставяни по друг начин на трети лица. Освен ако съгласно приложимите законови разпоредби е разрешено друго, потребителят няма право да изменя, деконструира (reverse engineer) или превежда софтуера или документацията или отделни части от тях. Потребителят има право за прави резервни (backup) копия на софтуера, ако такива се изискват, за да се гарантира по-нататъшното ползване въз основа на настоящите условия за ползване.

 

4.5. Информацията, софтуерът и документацията са защитени от закона за авторското право, както и международните спогодби за авторското право и други договори и спогодби относно интелектуалната собственост. Потребителите се задължават да спазват тези закони и в частност – да не премахват идентификационни словно-цифрени данни, обозначения и съобщения относно авторското право от информацията, софтуера и документацията и копията им.

 

4.6.Членове 69a ff. от Закона за авторското право на Германия или подобните валидни разпоредби, приложими въз основа на действащия закон за авторското право, не се променят.

 

5. Интелектуална собственост

 

5.1. Независимо от специалните разпоредби, посочени в точка 4 от настоящите условия, информацията, наименованията на марки и друго съдържание на уебсайта на Ксела не могат да бъдат изменяни, копирани, възпроизвеждани, продавани, отдавани под наем, наемани, използвани или допълвани или да бъдат ползвани по друг начин.

 

5.2. С изключение на правата за ползване и другите права, изрично предоставени на потребителя тук, не му се предоставят какъвто и да било друг вид права, в частност такива, касаещи ползването на фирми или права за търговска защита като например патенти, индустриална собственост или търговски марки и Ксела не е длъжно да предоставя такива права.

 

5.3. Ако потребителят въведе идеи или предложения на уебсайта на Ксела, Ксела има право безплатно да ползва същите за разработване, усъвършенстване и продажба на продуктите от гамата си.

 

6. Задължения на потребителите

 

6.1. Когато използват уебсайта на Ксела, потребителите се задължават да спазват такова поведение, че да не:

 

- нарушават конвенциите, законите за търговска защита и законите за авторско право или други имуществени права;

 

- прехвърлят вируси, т.нар. „троянски коне” или други програми, които може да бъдат вредоносни за софтуера; въвеждат, съхраняват или изпращат хиперлинкове, за които нямат разрешение, в частност – когато такива хиперлинкове или такова съдържание нарушават задължения за поверителност или са противозаконни;

 

- или да разпространяват реклама, нежелани електронни писма (т. нар. „спам”) или необосновани предупреждения за вируси, неизправности или подобни или искат участие в хазартни игри или конкурси, системи с лавинообразен ефект (snowball), писма, съдържащи молба за препращане до множество хора (chain letters), игри с пирамидална структура или подобни дейности.

 

6.2. Ксела си запазва правото да блокира достъпа до уебсайта на Ксела във всеки един момент, в частност когато потребителите нарушават задълженията си, произтичащи от настоящите условия.

 

7. Хиперлинкове

 

Уебсайтът на Ксела може да съдържа хиперлинкове към уебсайтове на трети лица. Ксела не поема каквато и да било отговорност за съдържанието на такива уебсайтове и не одобрява такива уебсайтове или съдържанието им, защото Ксела няама контрол върху информацията в линковете и не отговаря за предоставеното в тях съдържание и информация. Потребителите ползват такива сайтова на свой риск.

 

8. Отговорност за правни или фактически грешки

 

8.1. Ако информацията, софтуерът или документацията се предоставя безплатно, Ксела не поема каквато и да било отговорност за фактически или правни слабости в информацията, софтуера или документацията, в частност за верността им, неналичието на грешки, права за защита и авторски права на други лица, изчерпателност и/или използваемост – освен в случай на груба небрежност или умисъл.

 

8.2. Информацията, предоставена на уебсайта на Ксела, е предназначена да служи като пример и спецификациите или общото описание на техническите характеристики на продуктите може не винаги да е приложимо за конкретни случаи (например поради промени в продукта). Следователно характеристиките или експлоатационните свойства със законно обвързваща сила и действие на продуктите трябва да бъдат договорени с Ксела или свързаните му дружества при закупуването на продукта.

 

9. Друга отговорност, зловреден софтуер

 

9.1. Отговорността на Ксела за фактически и правни слабости е дефинирана в условията на точка 8 от настоящите условия за ползване. Всякаква друга отговорност от страна на Ксела изрично се изключва, освен ако отговорността е задължителна при изпълнението на закона за продуктовата отговорност, ако се дължи на умисъл, груба небрежност, ако поставя в опасност живота, неприкосновеността или здравето, гарантирани качества, укриване с цел измама на даден дефект или нарушение на важни договорни задължения.

 

9.2. Обаче обезщетението, дължимо за нарушаване на договорните задължения, се ограничава до предвидимите щети, типични за договора, с изключение на умисъл или груба небрежност.

 

9.3. Въпреки че Ксела прави всичко възможно, за да гарантира, че уебсайтът на Ксела не съдържа зловреден софтуер (например вируси, троянски коне, компютърни червеи, софтуер за шпионаж (spyware) и друг подобен софтуер), нито Ксела, нито свързаните с него лица могат да гарантират, че не е наличен такъв зловреден софтуер и следователно не могат да дадат каквито и да било гаранции в тази връзка. Преди да изтегли каквато и да било информация, софтуер или документация, потребителят се задължава да вземе разумни предпазни мерки и да използва скенер за вируси за собствената си защита, както и да предотврати разпространението на зловреден софтуер на уебсайта на Ксела.

 

9.4. Всяка промяна на тежестта на доказване в ущърб на потребителя не е свързана с условията, посочени по-горе в точки 9.1 и 9.2.

 

10. Защита и поверителност на данни

 

Ксела спазва приложимите законови разпоредби относно защита на данни, както и собствената си Политика за поверителност на Ксела при събирането, ползването и обработката на лични данни. Политиката за поверителност на Ксела е на разположение чрез хиперлинковете на уебсайта на Ксела (въведете линк към информацията за защита на данните).   

 

11. Допълнителни договори, юрисдикция, приложимо право

 

11.1. Допълнителните договори се сключват в писмена форма.

 

11.2. Изключителна юрисдикция за потребители, които са търговци по смисъла на Търговския кодекс на Германия, имат съдилищата на Дуисбург.

 

11.3. Отделните страници от уебсайта на Ксела са под контрола на Ксела Интернешънъл ГмбХ и/или свързаните с него лица, които отговарят за съдържанието. Тези страници изпълняват изискванията на държавата, в която се помещава седалището на отговорното дружество.

 

11.4. Ксела не поема каквато и да било отговорност за възможността за обаждане или изтегляне на информация, софтуер и/или документация от уебсайта на Ксела, включително места извън въпросната държава. Ако потребителите на места извън въпросната държава влизат в уебсайта на Ксела, само те са отговорни за спазването на приложимите разпоредби в съответствие със съответните си национални закони.

 

11.5. Достъпът до информация, софтуер и/или документация на уебсайта на Ксела не се разрешава от държави, в които същият е противозаконен. В такъв случай и ако потребителят желае да има търговски отношения с Ксела, самият той следва да се свърже със свързаното дружество на Ксела във въпросната държава или с Ксела Интернешънъл ГмбХ.

 

11.6. Ползването на уебсайта на Ксела или на уебсайт на свързаните с него дружество се подчинява изключително на немското право, изключвайки Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и други противоречащи му норми в международното частно право. Този избор на закон/юрисдикция не се прилага, ако не е възможно да се постигне съгласие за това по действително законосъобразен начин в съответствие с приложимия за всеки конкретен случай закон. В такива случаи се прилага местният закон на мястото, където се помещава седалището на свързаното дружество.